*کاربردی بودن و عملی بودن مطالب کلاس 

*پروژه محور بودن کلاس ها

*انجام تمرینهای واقعی بازارکار در کلاس

*بکارگیری اساتید مسلط به عناوین آموزشی

*داشتن پروژه ی نهایی بعد از اتمام دوره

*در آموزشگاه اورنگ جهت رفاه حال کاراموزان و یادگیری بهتر کلاسها با تعداد نفرات پایین (بین 4 تا7) نفر برگزار می شوند

*در کارگاههای آموزشی برای هر کاراموز یک سیستم کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

آموزشگاه اورنگ ، شما را برای ورود به بازار کار ، آماده خواهد کرد.