جزوه pdf پاورپوینت از مهارتهای ICDL

جزوه Power point آموزشگاه اورنگ

جزوه Power point جزوه Power point تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات می باشد. این جزوه بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور

جزوه کامل Access از مهارتهای ICDL

جزوه اکسس آموزشگاه اورنگ

جزوه Access 2016 تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Access 2016 را داشته

جزوه کامل Excel از مهارتهای ICDL

جزوه Excel 2016

جزوه Excel 2016 تهیه شده درآموشگاه اورنگ ،  از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Excel 2016 را داشته باشید.

جزوه کامل Word ازمهارتهای ICDL

دانلود جزوه word

جزوه word : جزوه Word تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزواتlمی باشد. این جزوه بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از Word2016

جزوه کامل ویندوز7 از مهارت ICDL

جزوه ویندوز7 آموزشگاه اورنگ

جزوه ویندوز7 مقدماتی تهیه شده درآموشگاه اورنگ ، از کاملترین جزوات بوده و بر اساس استاندارد سازمان فنی و حرفه ای گردآوری و تهیه شده است. با دانلود این جزوه می توانید یک آموزش مصور از ویندوز7 را داشته باشید.