مهارت icdl| مهارت تایپ ده انگشتی در آموزشگاه کامپیوتر اورنگ|تایپ سریع

آموزش مهارت ICDL جدول دوره های آموزشی پایه درآموزشگاه کامپیوتر اورنگ: ردیف نام دوره استاندارد دوره تعداد ساعت سرفصل های دوره 1 کاربر ICDL 732120530140001 …